Disclaimer

Disclaimer website

De informatie op de website van Donia Travel wordt met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

Donia Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Donia Travel bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Donia Travel worden beheerd. De verwijzingen en/of hyperlinks zijn opgenomen ter informatie en geven een samenwerkingsverband aan tussen de partijen en bedrijven met Donia Travel

Donia Travel geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

 

Disclaimer e-mail berichten

Informatie verzonden met e-mail berichten door Donia Travel is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming;
(a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan; en
(b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Donia Travel staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

 

Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Donia Travel en/of haar licentiegevers.

Het verveelvoudigen en (deels) openbaar maken van de inhoud van de website van Donia Travel in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Donia Travel niet toegestaan.